`

yes you canlong live learning

Persbericht 15 september 2015: Art-Age presenteert:

Cultuurparticipatie voor mensen met beperkingen of achterstanden

Gids nationale, Europese en internationale Fondsen 2014-2020 (Engelstalig)

Met deze gids presenteert de Stichting Art-Age het sluitstuk op een tweejarige Europese kennisuitwisseling over fondsenwerving in het culturele domein. Aldus onze medewerker Ger Tielen. "De gids is bedoeld voor organisaties die werken aan de cultuurparticipatie van mensen met achterstanden of beperkingen. Hij biedt een oriëntatie op zowel het wervingsproces (voorzorg, uitvoering en nazorg) als op fondsen." Aan de gids is ook meegewerkt door partnerorganisaties in Duitsland, Frankrijk, Polen, Slovakije, Turkije en Malta. De Engelstalige titel luidt: Yes You Can Practical Guide on Funding for Culture 2014-2020 - How to support the cultural activities of disadvantaged groups. U kunt de gids kosteloos downloaden van onze website www.art-age.nl. Ger Tielen: Wij hopen hiermee in een behoefte te voorzien. Reacties zijn altijd welkom via info@art-age.nl."

 Toelichting

De brochure van 180 pagina's bevat informatie over de toegang tot fondsenwerving, het proces van fondsenwerving en hoofdstukken over werving op nationaal, Europees en internationaal niveau. Er wordt aandacht besteed aan de praktische kant van fondsenwerving. Hoe doe je dat en wat betekent het voor je organisatie, je planning en je medewerkers? Welke vragen moet je jezelf stellen en welke afwegingen moet je maken.  Hoe zit het met nieuwe methoden als crowdfunding?

 Gemakkelijk geld bestaat niet. Fondsenwerving kost tijd, energie en geld. En er is sprake van een kwaliteitssprong zowel bij culturele organisaties als bij fondsen wereldwijd die vraagt om zorgvuldige voorbereiding, een sterke relatie-ontwikkeling, hoge tijdsinvestering en goede nazorg. Een zekere mate van professionalisering is aan de orde, wat het vooral voor kleinere NGO's in achterstandsgebieden moeilijk kan maken om middelen te werven. Gelukkig springen steeds meer fondsen daarop in.

 De Guide on Funding vormt een poging een en ander inzichtelijk te maken. De lijsten met interessante fondsen ontbreken niet natuurlijk. Maar er zijn grote verschillen tussen de landen in het westen en in het oosten en het zuiden van Europa die tot uitdrukking komen in wat je zou kunnen noemen de informatie- en ondersteuningsinfrastructuur ten behoeve van fondsenwerving. Die is in Nederland verhoudingsgewijs sterk ontwikkeld met goede voorbeelden van intermediaire hulp en fondsen die NGO's graag op weg helpen. Maar als het gaat om Europese en internationale fondsenwerving dan valt er nog veel te verbeteren in ons land. De meeste Nederlandse fondsen beperken zich tot Nederland en hebben ook geen anderstalige informatie op hun websites.  Er zijn wel heel spannende ontwikkelingen bij fondsen zoals RCOAK en Sluyterman van Loo. Met hun Long Live Art Programma richten zij de blik op andere landen waar veel te leren valt over het belang en de inzet van kunst en cultuur voor het welzijn van ouderen.

 De gids is vooral voor algemeen gebruik bedoeld, als oriëntatie op de mogelijkheden tussen 2014 en 2020 en is niet voor de eeuwigheid geldig. Fondsen zijn in voortdurende ontwikkeling en wie iets wil ondernemen met deze gids in de hand doet er goed aan steeds actuele informatie op te vragen.

 Art-Age stelt u deze gids die met middelen van het Europese Life Long Learning Programme (Grundtvig) tot stand is gekomen graag kosteloos ter beschikking. Opmerkingen en aanvullingen/verbeteringen zijn altijd welkom bij info@art-age.nl of ger.tielen@art-age.nl.

 Los van deze gids (maar geheel in lijn met het thema fondsenwerving) stellen wij tenslotte  graag ons bankrekeningnummer ter beschikking van degenen die de Stichting Art-Age een goed hart toedragen en een donatie willen doen toekomen. NL46 RABO 0125 9546 97. Met dank!


yes you can

Yes You Can - Workshop over fondsenwerving

Yes You Can is de titel van een Europees uitwisselingsproject waarin studie wordt gemaakt van trends en innovaties op het gebied van fondsenwerving. Meer in het bijzonder gaat het om fondsenwerving ten behoeve van culturele activiteiten gericht op achterstandsgroepen en op mensen met beperkingen. De Stichting Art-Age neemt actief deel aan deze uitwisseling die wordt gefinancierd vanuit het Europese Grundtvig-programma. In een zestal goed voorbereide uitwisselingsbijeenkomsten in de betrokken landen maken de deelnemers uit Polen, Frankrijk, Duitsland, Turkije en Slowakije kennis met actoren en deskundigen op het gebied van fondsenwerving en bezoeken zij voorbeeldprojecten.

foto

Zo zijn in mei 2014 in een intensief programma in Amsterdam bezoeken gebracht aan Stadsdeel Oost (dat zeer actief is gericht op diversiteit en integratie van bijzondere doelgroepen), het Stedelijk Museum (dat een bezoekersprogramma heeft ontwikkeld voor Alzheimer-patiënten en mantelzorgers) en het RCOAK Fonds en Sluyterman van Loo Fonds (die een groots programma Lang Leve Kunst hebben opgezet). Voor een Engelstalig verslag van deze uitwisseling klik HIER.

foto

Het project zal in juli 2015 worden afgerond met een eindrapportage die tevens een inventarisatie omvat van Europese en Internationale fondsen en van particuliere fondsen in Polen, Turkije, Slowakije omdat deze laatste landen - in tegenstelling tot Frankrijk, Duitsland en Nederland - niet over een adequate ontsluiting van kennis over zulke fondsen beschikken. 

Verder worden enkele trends beschreven alsmede tips over hoe je kunt inspelen op zulke trends en op min of meer algemene Europa-brede eisen die fondsen stellen aan organisaties die financiering zoeken voor projecten.

De Stichting Art-Age zal in juli een workshop organiseren waarin de opgedane kennis wordt gedeeld met derden. Ook zal het eindrapport ter beschikking komen op deze website. Nadere informatie volgt.

Zie ook www.yesyoucanproject.com en Report Yes You Can Meeting Amsterdam May 21-22, 2014save the date

bilderdijklaan 10meer informatie                     

lees meer...

 Forever Young

- 11 December 2013 -
FILMFESTIVAL
FOREVER YOUNG

IN HET VAN ABBEMUSEUM

van abbemuseum

KUNST IN DE ZORG

lees meer...

Design by Sterk-Werk   |   Powered by Ubora
0: